1. Home
 2. /
 3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – opgesteld naar voorbeeld en advies van de Kamer van Koophandel en gelden vanaf 14-10-2015

Wind en Zonne-energie BV opgericht 14-10-2015  laatste aanpassing 18-05-2021

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Windenzonneenergie, hierna te noemen: WZ, en een Wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WZ, voor de uitvoering waarvan door WZ derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van WZ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. WZ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De opgegeven kWh-prijs in een offerte betreft een aanname. Hierbij is een gemiddelde genomen, van de afgelopen, huidige, en een schatting van de toekomstige periode. Deze zijn niet bindend en daar kunnen geen rechten aan worden ontleent
 3. Na ondertekening van de offerte word deze offerte automatisch gepromoveerd tot opdracht. Opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd na ondertekening. Hierna is de opdracht bindend. Indien opdrachtgever na 14 dagen de order wil annuleren is deze een vergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag inclusief omzetbelasting, vermeerderd met de wettelijke rente bij het uitblijven van de betaling hiervan.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is WZ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WZ anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht WZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Aan de opgegeven opbrengst, resultaten zoals bijvoorbeeld, vermeld in de offerte kunnen geen rechten worden ontleent. WZ gebruikt gegevens en formules zoals opgegeven door de fabrikant en is hiervoor nimmer aansprakelijk. Dit is van toepassing op alle producten die WZ aanbied. De fabrikant is in deze altijd verantwoordelijk voor de waardes, verbruik,  formules en of opbrengsten die hij aangeeft.
 7. Het vermogen van de installatie wordt vastgesteld aan de hand van het energieverbruik van de afgelopen jaren. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke aansluiting, zodat de installatie, volgens de regelgeving  aangesloten kan worden en zo ook zijn vermogen op de juiste wijze kan afleveren c.q. leveren. WZ is niet verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen aan het afgiftesysteem en zijn voor rekening van de gebruiker.
 8. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn aangeleverde energie verbruiksgegevens d.w.z. verbruik in elektriciteit in kWh en verbruik in gas in M3 . WZ kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld indien hier schade door mocht ontstaan of prestaties niet worden gehaald.
 9. Tenzij vermeld als indicatie, zijn schaduwberekeningen niet opgenomen in de offerte.

Artikel 3 leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij WZ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  Door vertraging in de levering, of een defect van producten veroorzaakt door de fabrikant kan WZ niet worden aangerekend, en kan de overeenkomst hierdoor niet worden geannuleerd door de Wederpartij. Indien er niet geleverd wordt moet WZ in de gelegenheid worden gesteld om een alternatief aan te bieden.

 2. WZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze laatste zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden, zodat deze vakkundig, ordentelijk en volgens de door de fabrikant aangegeven richtlijnen uitgevoerd worden.
 3. WZ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WZ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien WZ gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan WZ ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WZ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van WZ op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WZ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens WZ gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van WZ daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien WZ bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is WZ onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

  – Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan WZ toekomende bevoegdheid of een op WZ rustende verplichting.

 11. WZ sluit de installatie werkend aan op het goedgekeurde elektriciteitsnet of afgiftesysteem. De Wederpartij is verantwoordelijk dat zijn elektriciteitsaansluiting en of afgiftesysteem deugdelijk is en voldoende vermogen heeft om de installatie te kunnen aansluiten.

  ingevolge de wet;

  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij WZ alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. WZ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

  – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  – na het sluiten van de overeenkomst WZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van WZ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is WZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WZ kan worden gevergd.

 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is WZ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, winstderving die daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WZ op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien WZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien WZ op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Annulering van de wederpartij minder dan een week voor levering bedraagt 30% van de aankoopprijs
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WZ, zal WZ in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan WZ is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. WZ zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door WZ genoemde termijn te voldoen, tenzij WZ anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WZ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WZ op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. WZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WZ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. WZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat WZ zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. WZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien WZ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk  is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WZ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden bij vooruitbetaling en voor aflevering, op een door WZ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door WZ op de factuur aangegeven. WZ is gerechtigd om periodiek te factureren. De dag van oplevering betekent dat u WZ hebt meegedeeld dat u het eens bent met de gedane werkzaamheden en de voltooiing ervan. Dit wordt over het algemeen gedaan aan de monteurs. WZ is niet verplicht om bij vooruitbetaling een bankgarantie te overleggen en is geen reden tot annulering van de order. Indien wel, dan is WZ gerechtigd de gemaakte kosten en winstderving in rekening te brengen op Wederpartij.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege 3 of 9 in verzuim. De Wederpartij is alsdan rente en kosten verschuldigd. 5 werkdagen na de overeengekomen dag van betaling, vaak wel de dag van oplevering, wordt 5% administratiekosten en de wettelijke rente in rekening gebracht over het totale factuurbedrag. Ook is de Wederpartij rente verschuldigd welk geval de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. WZ heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. WZ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. WZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien WZ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door WZ in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van WZ totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met WZ gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door WZ geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WZ veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om WZ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan WZ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is WZ gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens WZ bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval WZ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door WZ te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal en ordentelijk gebruik in Nederland zijn bestemd. Garanties zijn uitsluitend van kracht indien de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering en vanaf factuurdatum, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door WZ verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WZ, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen of aansluitingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar WZ geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen te bouwen objecten of groei van Flora, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan WZ te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat WZ in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient WZ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een horizontale vlakke waterpas ondergrond en voldoende energie voor het goed laten functioneren van het geleverde zoals ook aangegeven in de bijgeleverde handleiding. Klachten hierover kunnen niet op de WZ verhaald worden.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal WZ de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van WZ, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan WZ te retourneren en de eigendom daarover aan WZ te verschaffen, tenzij WZ anders aangeeft. Vervanging is niet mogelijk indien de gebreken te wijten zijn aan onvoldoende, onvolledige of foutieve informatie van de fabrikant. WZ is hier niet aansprakelijk voor
 8. Verborgen gebreken, al dan niet veroorzaakt door derden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de WZ.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien WZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. WZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wederpartij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. WZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. WZ is niet aansprakelijk voor aanpassingen/wijzigingen in opdracht van gebruiker waar WZ niet in gekend is.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WZ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WZ toegerekend kunnen worden;

  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 5. WZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. WZ is niet aansprakelijk voor opbrengst- verbruik- of prestatieverlies anders dan door de fabrikant aangegeven waardes.

  In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 6. Indien WZ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wederpartij beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. WZ is na overdracht, niet aansprakelijk voor defecten in de installatie of schade ontstaan van buitenaf. Zoals weersomstandigheden, inferieure  constructie, vernieling, slecht onderhoud etc.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wederpartij en of door derden in opdracht van Wederpartij.
 9. WZ is nimmer aansprakelijk voor constructie, draagkracht van de constructie van daken waarop WZ producten heeft geplaatst. De Wederpartij dient voor aanvang van de werkzaamheden, vast te laten stellen, dat de ondergrond c.q. constructie voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van de PV-installatie inclusief sneeuwbelasting zoals conform de Wet is voorgeschreven. Toekomstige gebreken die kunnen optreden zoals betonrot, metaalmoeheid of houtrot e.d. kunnen nimmer op WZ verhaald worden. De wederpartij is verantwoordelijk voor de kosten die bij vertraging of uitstel ontstaan vanwege ondeugdelijke ondergrond of constructie.
 10. De door de fabrikant/leverancier gegarandeerde opbrengsten en of prestaties kunnen, indien deze niet gerealiseerd worden niet op WZ verhaalt worden, maar op de fabrikant/leverancier. In offertes van WZ worden de waarden genoemd zoals die door de fabrikant zijn afgegeven.
 11. Indien door de Wederpartij toegezegde verwijdering van schaduwobjecten geheel of deels niet wordt nagekomen, dan is WZ nimmer aansprakelijk voor het mogelijke opbrengstverlies die dit tot gevolg heeft.
 12. Indien de Wederpartij na de overeenkomst en voor installatie meent dat de installatie elders moet worden geplaatst dient hij dit schriftelijk te doen voor installatiedatum en is WZ niet aansprakelijk voor het mogelijke opbrengstverlies nadien.

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WZ en de door WZ bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij WZ van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart WZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WZ toerekenbaar is.
 2. Indien WZ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden WZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WZ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WZ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. WZ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere  wet- en regelgeving. WZ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde tegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8 lid 2 en 4 : Garantietermijn en meldingstermijn 2 jaar.

De in artikel 8 lid 2 door u op te nemen garantieperiode is afhankelijk van hetgeen Wederpartij van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.

Wat de Wederpartij daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak.

Garantie vervalt indien er schade is ontstaan door invloeden van buitenaf en of te wijten zijn aan nalatigheid van de wederpartij.

Ook is relevant wat WZ heeft medegedeeld omtrent de eigenschappen van de zaak.

In dit kader dient te worden gewezen op het vermoeden dat een zaak behept is met een gebrek. In artikel 7:18 BW is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeen gekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij uit de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet.

De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van twee maanden is een wettelijke termijn, in die zin dat een melding binnen twee maanden, tijdig is (artikel 7:23 lid 1 BW). Deze termijn mag korter zijn, maar valt dan onder de werking van artikel 6:237 onder h BW (De grijze lijst).